114-ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ

Дейността на НЧ „Народна просвета-1908“ датира от 1908 г., когато в едно малко помещение са поставени книги. През следващите години заедно с библиотечната дейност започва и развитието на читалищната самодейност с театрални и певчески групи.

Запознайте се с колекциите и отделите на НЧ,, Народна просвета-1908’

Общ отдел

Общият отдел е универсален, тъй като обхваща цялото човешко знание и дейност. Това го прави удобен за различни цели и особено за библиотеки с универсален характер.

№1 Философия и психология

Философията на психологията се свързва с въпросите за теоретичните основи на модерната психология. Някои от тези въпроси са епистемологично отношение към методологията на психологическото изследване.

№2 Религия и теология

Съвкупност от религиозни доктрини за същността и божието слово и учение, което се основава на текстове, приети за свещено откровение.

№3 Обществени науки

Обществените науки наречени още социални науки, са раздел на научните изследвания, които разглеждат аспектите на човешкото общество.

№5 Математика и естествени науки

Природни науки, наречени също естествени науки са науки, чиято цел е изучаването, описването, разбирането и предсказването на природните явления на основата на наблюдения, експерименти и теоретично моделиране.

№6 Приложни науки, медицина техника и селско стопанство

Приложни науки са науките, поставящи си за цел решаването на социално-практически проблеми, например инженерните науки и медицината. Непосредствената цел на приложните науки е да се приложат знанията и резултатите, придобити във фундаменталните науки, за целите на решаване не само на познавателни, но и на социално-практически проблеми.

№7 Изкуство, художествени занаяти, фотография, музика, развлечения, игри и спорт

Изкуството е разнообразна гама от човешки дейности и произведения, създадени с естетична цел, но също така и комуникативна чрез визуални, слухови или изпълнителни материали, изразяващи въображаемите и техническите умения на автора, предназначени да бъдат оценени заради тяхната красота и емоционален заряд

№8 Езикознание, филология, литература

Езикознанието е наука, изучаваща естествените езици. Тя обхваща няколко подобласти, най-общо разделяни на изследване на структурата на езика (граматика) и на смисъла на езиковите единици.

№9 География, биография, история

Географията е наука, изучаваща пространственото разположение и измененията на природно-териториалните комплекси на планетата Земя. В буквален смисъл география може да се преведе като „описание на Земята“. Първият човек, употребил думата „география“, е древногръцкият учен Ератостен

№10 Краезнание

Краезнание е наука, занимаваща се с изучаване на дадено населено място. В обхвата му се включват географски, исторически, етнографски и фолклорни изследвания.

Дарения за библиотеката

Дарители

Славейко Славчов – с. Славотин, Диана Кузманова – гр. Монтана, РБ,, Гео Милев’’ – гр. Монтана, Красимира Иванова – гр. Монтана, Елка Ангелова – с. Смоляновци, Славейко Петров – с. Смоляновци, Таня Цветкова – с. Смоляновци, Гълъбина Иванова – с. Смоляновци, Радка Иванова – с. Смоляновци, Мариета Йорданова – с. Смоляновци, Георги Петков – гр. Пловдив, БАН ,, М. Дринов’’ – гр. София, Асоциация ,, Съвременни читалища’’ – гр. София, Маргарита Асенова – с. Смоляновци, Петър Младенов – с. Смоляновци, БАН ,, М. Дринов’’ – гр. София, Инж. Михайлов – гр. Монтана, VI СУ ,, Отец Паисий’’ – гр. Монтана, Елена Нешева – гр. Белоградчик, Татяна Георгиева – с. Смоляновци

0
Дарени книги през 2016г.
0
Дарени книги през 2017г.
0
Дарени книги през 2018г.
0
Дарени книги през 2019г.
0
Дарени книги през 2020г.
0
Дарени книги през 2021г.